До 200 000 лв. е сумата за инициативните комитети, издигнали независими кандидати за депутати

Общият размер на финансирането на предизборната кампания на партиите и коалициите, които ще участват на парламентарните избори на 4 април не може да надвишава 3 млн. лв., а сумата за инициативните комитети, издигнали независими кандидати за депутати трябва да е до 200 000 лв. Това става ясно от решение на ЦИК за условията и реда за финансиране на предизборната кампания.

Тя може да се финансира със собствени средства на партиите, на участващите в коалициите партии и на членовете на инициативните комитети, на регистрираните кандидати, както и със средства, дарени от физически и юридически лица и еднолични търговци.

На партиите, които нямат държавна субсидия, но са регистрирали кандидатски листи във всички изборно райони, държавата предоставя средства за медийни пакети. Редът за отпускане на средствата и имащите право да ги получат, предстои да се уточни в отделно решение на ЦИК.

Разходваните средства за други видове избори през 2021 г. няма да се взимат предвид.

Регистрираните за вота нямат право на анонимни дарения под каквато и да е форма, да получават средства за агитация от юридически лица или еднолични търговци с просрочени публични задължения или такива, които са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Партиите не могат да получават средства от чуждестранни физически лица, от религиозни институции, чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, търговски дружества или организации с идеална цел.

По време на кампанията се забранява безплатното използване на публичен административен ресурс - бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи - държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи, държавните и общинските предприятия.
В случай че общият размер на дарението от едно физическо или юридическо лице, или едноличен търговец надхвърли една минимална работна заплата, дарителят трябва да представи декларация по образец за произхода на дарените средства. Същото условие важи и за общия размер на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет.

Финансирането на приходите и разходите, свързани с предизборната кампания над 1000 лв., трябва да се извършва по банков път.

Когато размерът на дарените или предоставени средства е над 1000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие между размера на дарените или предоставени за предизборната кампания средства и размера на доходите на лицето. Проверката обхваща периода от произвеждането на предходните парламентарни избори до деня на подаване на декларацията.